Podávanie daňového priznania a žiadostí o zníženie poplatku za KO do 31.01.2023

DAŇOVĚ PRIZNANIE

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností podľa § 99a ods. 1 je povinný podať každý daňovník, ktorému vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností.

Zákon o miestnych daniach rozlišuje:

 • priznanie k dani z nehnuteľností, a
 • čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností.

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník:

 • pri prvom vzniku daňovej povinnosti, to znamená, že daňové priznanie podáva správcovi dane prvýkrát.

V prípade, ak daňovník v minulosti už podal daňové priznanie k dani z nehnuteľností, napr. podal daňové priznanie na rok 2020 a nič sa po podanom daňovom priznaní nezmenilo, nie je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na ďalšie roky. Ak by u daňovníka nastali vyššie uvedené zmeny, napr. ak sa stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti, podá čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností.

Lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2023 je do 31. januára 2023.

Kedy daňovníkovi vzniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností na rok 2023?
Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností vzniká daňovníkovi 1. januára 2023, ak sa v roku 2022 (v rozmedzí dátumov od 2.1.2022 do 1.1.2023 vrátane) stal:

 • vlastníkom,
 • správcom,
 • nájomcom, alebo
 • užívateľom,
 • nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

 

ŽIADOSTI O ZNÍŽENIE POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD V ROKU 2023

Na základe všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 obce Podolie majú občania možnosť požiadať o zníženie poplatku za komunálny odpad na príslušný rok. Potrebné je podať si žiadosť o zníženie do 31.1.2023 (utorok)!
Tí občania, ktorí si budú opätovne žiadať zníženie poplatku za KO a minulý rok podpísali dohodu o separovaní a kompostovaní, túto dohodu už nemusia podpisovať.

Žiadateľ svojou žiadosťou tiež vyhlasuje, že poctivo kompostuje a separuje odpad v domácnosti. Jednou z podmienok je, že žiadatelia musia mať podpísanú dohodu s obcou o kompostovaní a separácii odpadu, čím sa domácnosť zaviaže, že v smetných nádobách na komunálny odpad nebudú žiadne zložky, ktoré tam nepatria.
Žiadosti budú Kontrolnou komisiou po posúdení splnenia podmienok následne posúpené na schválenie Obecným zastupiteľstvom.

Súčasťou žiadosti je aj VYHLÁSENIE žiadateľa, že ak sa počas kontroly nájde v smetnej nádobe taká zložka odpadu, ktorá tam nepatrí, žiadateľ sa automaticky zrieka celej úľavy a následne ju doplatí.

Pripomíname, že od tohto roku (2023) budú mať všetci občania nad 70 rokov automatickú úľavu 10 € na poplatok za komunálny odpad. Potrebné však bude podpísať s obcou Dohodu o separovaní a kompostovaní.

 

Daňové priznania a žiadosti o zníženie, resp. odpustenie poplatku za komunálny odpad môžete doručiť na OcÚ nasledovne:

 • poštou na adresu: Obecný úrad Podolie, Podolie 566, 916 22
 • elektronickou poštou cez www.slovensko.sk
 • osobne priniesť na OcÚ
 • vypísané a podpísané daňové priznania alebo žiadosti môžete vhodiť aj do poštovej schránky, ktorá je pri vchodových dverách OcÚ.

Tel. č.: 032/7794102, 0911 712 605, 0911 923 907.

 

K stiahnutiu

Publikované: 2.1.2023 | Aktualizácia: 2.1.2023 | Zobrazené: 3011
toplist