Rozpočet obce 2008

    Rozpočet obce Podolie (v tis. Sk)      
    pre rok 2008, 2009 a 2010      
           
  A. Bežný rozpočet 2008 2009   2010
             
1   PRÍJMY      
    Bežné príjmy spolu 22 300 23 350 24 600
2 100 Daňové 13 500 13 930 14 770
    Výnosy dane z príjmov 11 200 12 000 12 840
    Daň z nehnuteľností 1 200 1 200 1 200
    Dane za špeciálne služby 1 100 730 730
3 200 Nedaňové 600 1 500 1 550
           
4 300 Granty a transfery 8 200 7 920 8 280
5   Ostatné 900 270 280
6   Škola, prenesené kompetencie 7 300 7 650 8 000
           
           
7   Daňové príjmy 13 500 13 930 14 770
8   Nedaňové príjmy 600 1 500 1 550
9   Granty a transfery 8200 7920 8280
10   BEŽNÉ ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU 22300 23350 24600
     
11   VÝDAVKY
12 600 Bežné výdavky spolu 8 826 9 252 9 693
13 610 Mzdy 1 800 2 000 2 150
14 620 Poistné 680 698 750
15 631 Cestovné náhrady 15 20 14
16 632 Energie, komunikácie 1 700 1 950 1 980
17 633 Materiál 400 600 800
18 634 Dopravné 170 250 250
19 635 Rutinná a štandardná údržba 500 700 600
20 636 Nájomné 5 10 2
21 637 Služby 1 900 1 164 1 170
22 641 Transfery v rámci verejnej správy 700 1 000 1 000
23 642 Transfery jednotlivcom a právnickým osobám 450 400 450
24 644 Transfery nefinančným subjektom 20 20 20
25 651 Splácanie úrokov v tuzemsku 486 440 507
     
26   BEŽNÉ ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU 8 826 9 252 9 693
     
  B. Finančné operácie
27   PRÍJMOVÉ 12 000 12 000 14 000
28 512002 Prijaté bankové úvery dlhodobé 12 000 12 000 14 000
29   VÝDAVKOVÉ 1 206 1 206 1 400
30 821005 Splácanie dlhodobých bankových úverov 1 206 1 206 1 400
     
  C. Kapitálový rozpočet
31   PRÍJMY 50 1 000 1 000
32 223001 Predaj pozemkov 50 1 000 1 000
     
33   VÝDAVKY 14 183 14 642 16 707
34 711 Nákup pozemkov 600 1 000 1 000
35 713 Nákup strojov, prístrojov 633 620 560
36 713002 Nákup výpočtovej techniky 30 70 60
37 713004 Nákup strojov, prístrojov, náradia atď. 603 550 500
38 716 Prípravná a projektová dokumentácia 500 500 500
39 717 Realizácia stavieb a techn. zhodnotenia 12 450 12 522 14 647
40 717001 Realizácia nových stavieb 12 000 12 322 14 447
41 171002 Rekonštrukcia a modernizácia 450 200 200
     
  D. Základná škola s MŠ
42   VÝDAVKY 10 500 11 250 11 800
43   prenesené kompetencie 7 300 7 650 8 000
    originálne kompetencie 3 200 3 600 3 800
     
44   Bežné rozpočtové príjmy spolu 22 300 23 350 24 600
45   Bežné rozpočtové výdavky spolu 8 826 9 252 9 693
46   Finančné operácie príjmové 12 000 12 000 14 000
47   Finančné operácie výdavkové 1 206 1 206 1 400
48   Kapitálový rozpočet príjmový 50 1 000 1 000
49   Kapitálový rozpočet výdavkový 14 183 14 642 16 707
50   Základná škola s MŠ - výdavky 10 500 11 250 11 800

 51

   PRÍJMY CELKOM

 34 715

 36 350

 39 600

52    VÝDAVKY CELKOM 34 715 36 350 39 600
 

Rozpočet bol prijatý Obecným zastupiteľstvom obce Podolie, uznesením číslo 61/2007.

Mgr. Anna Čechvalová, starostka obce v.r.

 

webmaster, Publikované: 1.1.2008 | Aktualizácia: 30.12.2018 | Zobrazené: 321
toplist