Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Z 2211012035401 1.1.2011 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ... Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 31751067  578 177,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 2009/94 1.1.2011 Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Podolie M.D.P. - Trade, s.r.o. 36750654  560 852,70 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KaHR - 22VS - 0801/0078/46 1.1.2011 Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Podolie Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801  250 991,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 2/2010 1.1.2011 Zmluva o dielo - rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Podolie BKL ELEKTRO, s.r.o. 36378097  251 703,71 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z 2214012009401 1.1.2011 Revitalizácia centra obce Podolie MVRR SR 31751067  455 714,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská R_97/2011 17.3.2011 Aplikačné vybavenie programového vybavenia - Matrika, IBEU, WINKONS IVES Košice 00162957  168,74 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 24.3.2011 V zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného... Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 5.1.2011 Zmluva o poskytovaní služieb - výkon technika požiarnej ochrany Ing. Ladislav Bílik - ABP 40377008   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 3/2010 15.3.2011 Žiadosť o NFP na projekt "Premena tradičnej školy na modernú ZŠ Podolie" v rámci... RNDr. Roman Przybyla 44122705  6 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoU 1/2011 20.4.2011 Zmluva o užívaní časti nehnuteľnosti Slovenské elektrárne, a.s. 35829052  10,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 303734 9.5.2011 Zmluva o servisnej službe ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947  48,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 304/58/2011 23.5.2011 Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru na kúpu bytu v bytovom dome pre nájom podľa zákona... Štátny fond rozvoja bývania 31749542  539 217,23 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 5.5.2011 Predmetom dodatku č.1 k zmluve o dielo (ďalej "dodatok") je úprava spôsobu fakturácie. GOODWILL plus, a.s. 36304735   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 1/2010 29.9.2010 Revitalizácia centra obce Podolie GOODWILL plus, a.s. 36304735  420 817,08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 246/2010 7.5.2010 Revitalizácia centra obce Podolie SO 06 Riečne stavidlo - podrobný inžinierskogeologický... PROGEO - RNDr. Juraj Minárik 30028019  1 185,24 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0005-PRB/2011 26.5.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv 30416094  179 730,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 28/044/10 31.12.2010 Mandátna zmluva - banková záruka DEXIA banka Slovensko a.s. 31575951  718 947,33 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 7.6.2011 Banková záruka na kúpu bytového domu DEXIA banka Slovensko a.s. 31575951  179 730,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 873/2010/UZ 11.10.2010 Zmluva o termínovanom úvere VÚB, a.s. 31320155  432 928,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2011 23.6.2011 Kúpa 15 bytov v bytovom dome s.č. 526 v Podolí ST INVESTING s.r.o. 44002629  718 956,30 EUR 
toplist