Informácia o zrealizovaní projektu "Vybavenie odborných učební ZŠ Podolie"

Obec Podolie zrealizovala projekt „Vybavenie odborných učební ZŠ Podolie“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP): Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám Špecifický cieľ: 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

K stiahnutiu

Publikované: 12.12.2019 | Zobrazené: 546
toplist