Kultúrny dom

O sálach, kuchyni, ostatných priestoroch a prevádzke kultúrneho domu

V roku 2017 bola dokončená rekonštrukcia budovy KD a OcÚ za viac než 700 903,39.- € (eurofondy plus spolufinancovanie a dofinancovanie obcou),  zameraná na energetickú úsporu (zateplenie stien a strechy, nová hydroizolácia, výmena okien, vstupných dverí, radiátorov, kotlov kúrenia, klimatizácie, osvetlenia, nový systém odvodu dažďových vôd, nový kamerový systém ochrany - vonkajší i vnútorný, elektronická ohrana a pod.)

v roku 2021 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia kuchyne v KD za viac ako 80 000 tis. €. Celá rekonštrukcia bola hradená z vlastných zdrojov.

Podmienky prenájmu kultúrneho domu

 

OBEC PODOLIE  

 

 Všeobecné podmienky nájmu kultúrneho domu v Podolí pre záujemcov :

 

            1.      Dátum a druh akcie treba nahlásiť najneskôr 2 týždne vopred.

                   Kontakt: Dana ŠČEPKOVÁ; tel.: 0911 923 907; e-mail: scepkova@podolie.sk

*Neplatí pre kar a predajné akcie. Nájom môže byť výnimočne dohodnutý aj v kratších termínoch, ale KD nesmie byť obsadený inou už plánovanou akciou.

2.      Pri záväznej objednávke alebo v čase podľa dohody, treba zaplatiť zálohu za prenájom priestorov a to v sume za:

  • malú sálu:               400.- €
  • veľkú sálu:               500.- €
  • veľkú a malú sálu:    700.- €

3.      Pokiaľ ide o akciu verejne prístupnú (diskotéka, ples, zábava) je nutné priniesť platný živnostenský list oprávňujúci poriadateľa vykonávať takúto činnosť a zoznam usporiadateľov (ochranka, hasiči).

4.      Ak nebudú body č. 2 a 3 splnené 7 dní pred dátumom konania akcie, termín akcie bude neplatný.

5.      Termín preberania priestorov sa určí po dohode s prenajímateľom.

6.      Pri preberaní priestorov sa spíše zoznam príslušenstva (taniere, príbory, poháre,...) ktoré si nájomca preberá. Taktiež sa odčíta počiatočný stav plynomerov a elektromera.

7.      Nájomca bude mať k dispozícii jeden kľúč, ktorý je od hlavných vchodových dverí a zadných dverí (kuchyňa). Za kľúč nájomca zloží zálohu 80.- €, ktorá mu bude pri odovzdaní nepoškodených kľúčov po akcii vrátená.

8.      Počas používania prenajatých priestorov sa nájomca riadi pokynmi, ktoré mu prenajímateľ stanoví. (zákaz fajčenia v celom objekte, zákaz manipulovania s otvoreným ohňom, pyrotechnikou, zákaz zásahu do osvetlenia, el. vedení,...)

9.      Po skončení akcie nájomca vráti priestory do pôvodného stavu, ako ich prevzal (umyté podlahy, riady, odpadky roztriedené, stoly a stoličky uložené, ...)

10.  Pri odovzdávaní si prenajímateľ skontroluje stav prenajatých priestorov a vráteného príslušenstva.

11.  Nájomca je povinný zaplatiť za každú stratenú alebo poškodenú vec.

12.  Ak budú prenajaté priestory pri preberaní v poriadku, odčíta sa konečný stav plynomerov a elektromera ako aj nájomca vráti kľúč a bude mu zaň vrátená záloha.

13.  Vyúčtovanie a zaplatenie bude vykonané do 5 pracovných dní od odovzdania prenajatých priestorov, alebo po dohode s prenajímateľom.

Podolie                                         

Poplatky za prenájom kultúrneho domu v Podolí

                                                                       nad 5 h            do 5 h

Predaj:            malá sála s chodbou               160,00 €          120,00 €

malá sála                                130,00 €          90,00 €

chodba na celý deň                 70,00 €            50,00 €

 

Svadba:           veľká sála                               300,00 €          *príplatok za malú sálu 50 €

malá sála                                 200,00 €

 

Kar:                 malá sála                                100,00 €            *neumožňuje sa oslava vo veľkej sále

 

Rodinné oslavy:         malá sála                     200,00 €          *neumožňuje sa oslava vo veľkej sále

 

Stužková:                    veľká sála                   300,00 €          *príplatok za malú sálu 50 €

 

Divadlo, koncert - na sedenie (max. 3h):      200,00 €

 

Ples, diskotéky a tanečné zábavy:                 600,00 €

 

Firemné akcie: do 100 ľudí                           500,00 €

od 101 ľudí                             1 000,00 €

 

K cene nájomného sa pripočítavajú platby za spotrebu energie (plyn, elektrina, vodné , stočné) podľa aktuálnej ceny, poplatok za rozbité a poškodené veci, čistenie obrusov a návlekov na stoličky, likvidácia odpadov a upratovanie.

 

Občania Podolia majú pri karoch, rodinných oslavách a svadbách 10% zľavu (len na nájomnom).

 

Publikované: 20.2.2009 | Aktualizácia: 8.1.2024
toplist