Kultúrny dom

O sálach, kuchyni, ostatných priestoroch a prevádzke kultúrneho domu

V roku 2017 bola dokončená rekonštrukcia budovy KD a OcÚ za viac než 700 903,39.- € (eurofondy plus spolufinancovanie a dofinancovanie obcou),  zameraná na energetickú úsporu (zateplenie stien a strechy, nová hydroizolácia, výmena okien, vstupných dverí, radiátorov, kotlov kúrenia, klimatizácie, osvetlenia, nový systém odvodu dažďových vôd, nový kamerový systém ochrany - vonkajší i vnútorný, elektronická ohrana a pod.)

Podmienky prenájmu kultúrneho domu

 

OBEC PODOLIE  

 

 Všeobecné podmienky nájmu kultúrneho domu v Podolí pre záujemcov :

 

            1.      Dátum a druh akcie treba nahlásiť najneskôr 2 týždne vopred.

                   Kontakt: Dana ŠČEPKOVÁ; tel.: 0911 923 907; e-mail: scepkova@podolie.sk

*Neplatí pre kar a predajné akcie. Nájom môže byť výnimočne dohodnutý aj v kratších termínoch, ale KD nesmie byť obsadený inou už plánovanou akciou.

2.      Pri záväznej objednávke alebo v čase podľa dohody, treba zaplatiť zálohu za prenájom priestorov a to v sume za:

 • malú sálu:               300.- €
 • veľkú sálu:               400.- €
 • veľkú a malú sálu:    500.- €

3.      Pokiaľ ide o akciu verejne prístupnú (diskotéka, ples, zábava) je nutné priniesť platný živnostenský list oprávňujúci poriadateľa vykonávať takúto činnosť a zoznam usporiadateľov (ochranka, hasiči).

4.      Ak nebudú body č. 2 a 3 splnené 7 dní pred dátumom konania akcie, termín akcie bude neplatný.

5.      Termín preberania priestorov sa určí po dohode s prenajímateľom.

6.      Pri preberaní priestorov sa spíše zoznam príslušenstva (taniere, príbory, poháre,...) ktoré si nájomca preberá. Taktiež sa odčíta počiatočný stav plynomerov a elektromera.

7.      Nájomca bude mať k dispozícii jeden kľúč ktorý je od hlavných vchodových dverí a zadných dverí (kuchyňa). Za kľúč nájomca zloží zálohu 65.- €, ktorá mu bude pri odovzdaní nepoškodeného kľúča po akcii vrátená.

8.      Počas používania prenajatých priestorov sa nájomca riadi pokynmi, ktoré mu prenajímateľ stanoví. (zákaz fajčenia v celom objekte, zákaz manipulovania s otvoreným ohňom, pyrotechnikou, zákaz zásahu do osvetlenia, el. vedení,...)

9.      Po skončení akcie nájomca vráti priestory do pôvodného stavu (umyté podlahy, riady, odpadky roztriedené, ...)

10.  Pri odovzdávaní si prenajímateľ skontroluje stav prenajatých priestorov a vráteného príslušenstva.

11.  Nájomca je povinný zaplatiť za každú stratenú alebo poškodenú vec.

12.  Ak budú prenajaté priestory pri preberaní v poriadku, odčíta sa konečný stav plynomerov a elektromera ako aj nájomca vráti kľúč a bude mu zaň vrátená záloha.

13.  Vyúčtovanie a zaplatenie bude vykonané do 2 pracovných dní od odovzdania prenajatých priestorov, alebo po dohode s prenajímateľom.

Podolie                                         

Poplatky za prenájom kultúrneho domu v Podolí

Poplatky za prenájom kultúrneho domu

Predaj:

 • malá sála s chodbou 120,00 €
 • malá sála 95,00 €
 • chodba na celý deň 35,00 €
 • chodba časť celý deň 25,00 €
 • chodba časť do 5 hod. 15,00 €

Svadba:

 • veľká sála s malou 200,00 €
 • malá sála 150,00 €

Kar:

 • malá sála 30,00 €

Rodinné oslavy:

 • veľká sála 200,00 €
 • malá sála 150,00 €

Stužková:

 • veľká sála 200,00 €

Ples:

 • veľká sála s malou 300,00 €
 • veľká sála 200,00 €

Divadlo, koncert (na sedenie): 200,00 €

Diskotéky a tanečné zábavy: 600,00 €

Výstavy, konferencie a pod.: 25,00 €/deň

Obradná sieň: 25,00 €

Firemné akcie:

 • do 100 ľudí 200,00 €
 • od 101 ľudí 500,00 €
Publikované: 20.2.2009 | Aktualizácia: 8.12.2020
toplist