REFERENDUM 2023

 V sobotu 21.1.2023 sa konalo na Slovensku referendum 2023.

Účasť v našej obci bola 31,74 %. Zúčastnilo sa ho celkovo 485 voličov. Odpoveď "ÁNO" dalo 472 voličov a "NIE" 3 voliči. 10 hlasov bolo neplatných.
Kompleexné výsledky si môžete pozrieť na: https://volbysr.sk/ref/sk/vysledky_hlasovania_v_referende.html

V referende sa hlasovalo o nasledovnej otázke:

"Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

  • v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: "ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.";
  • v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie: "b) predčasným skončením volebného obdobia,". Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);
  • v Čl. 82 ods. 5 sa za slová "volebného obdobia" vkladá čiarka a slová "predčasným skončením volebného obdobia";
  • v Čl. 84 ods. 3 sa za slová "s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4" vkladá čiarka a tieto slová: "na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)";
  • v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie: "n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.";
  • v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: "vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.";
  • Čl. 98 odsek 2 znie: "Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon."?"
Publikované: 22.1.2023 | Aktualizácia: 22.1.2023 | Zobrazené: 346
toplist