VÝZVA NA ÚDRŽBU/OREZ DREVÍN ZASAHUJÚCICH DO MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV

Obec Podolie ako príslušný cestný správny orgán pre miestne cesty a účelové cesty podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), ako príslušný cestný správny orgán pre povoľovacie konanie o umiestňovaní a druhovom zložení cestnej zelene a o výrube jej drevín podľa § 14, s prihliadnutím na § 18 ods. 6 vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov VYZÝVA všetkých vlastníkov a správcov nehnuteľností v katastrálnom území Podolie, ktoré bezprostredne susedia s miestnymi komunikáciami a verejnými chodníkmi, na orez a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť cestnej a pešej premávky, zasahujú do dopravného a pešieho priestoru a sťažujú použitie miestnych ciest a verejných chodníkov podľa § 14 zákona č. 135/1961 Zb.

Pri vykonávaní predmetnej činnosti je potrebné dbať o bezpečnosť života a zdravia osôb vykonávajúcich predmetnú činnosť, ako aj o ochranu miestnej resp. verejnej účelovej cesty. Orez stromov je vhodné vykonať podľa arboristického štandardu „Rez stromov“. Ak by z týchto dôvodov bolo potrebné zvláštne užívanie miestnej alebo verejnej účelovej cesty (z dôvodu jej čiastočnej alebo úplnej uzávierky), je nevyhnutné o to požiadať cestný správny orgán, ktorým je obec Podolie, minimálne 7 pracovných dní pred vykonaním predmetnej činnosti. V zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Orez a výrub je vhodné vykonávať hlavne v čase vegetačného pokoja, t. j. od 1. októbra do konca februára kalendárneho roku. Výrub drevín a manipuláciu s drevnou hmotou na ceste alebo v tesnej blízkosti cesty nevykonávať za zníženej viditeľnosti.

Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať orez/okliesnenie drevín je 28. február 2024.

V prípade uplynutia lehoty na vykonanie výrubu a okliesnenia uvedenej vo výzve, Obec Podolie ako príslušný cestný správny orgán a správca miestnych ciest vykoná okliesnenia stromov a iných porastov, ktoré zasahujú do pomocných cestných pozemkov v zmysle  § 18 vyhlášky č. 35/1984 Zb. Náklady spojené s výrubom a okliesnením budú následne vyfakturované vlastníkom a správcom, na ktorých sa dreviny nachádzajú.

Publikované: 17.1.2024 | Aktualizácia: 17.1.2024 | Zobrazené: 379
toplist