Zámer prenajať majetok : predajňa v BD č. 526

- Z Á M E R -

prenajať nebytové priestory v obecnom bytovom dome č. 526  a to 1- predajňa (LV 3985)

Obec Podolie podľa § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“), Zásad hospodárenia s majetkom obce Podolie a na základe uznesenia č. 83/2022 schváleného Obecným zastupiteľstvom v Podolí dňa 14.10.2022,

zverejňuje ZÁMER na prenájom voľného nebytového priestoru vo vlastníctve obce formou priameho nájmu.

Nebytový priestor sa nachádza v bytovom dome súp. č. 526, postavený na par. č. KNC 788/2, k.ú. Podolie, obec Podolie, zapísané na LV 3985:

-           1-predajňa, číslo nebytového priestoru 1, v časti bytového domu A, pozostávajúca z:

a)      miestnosť číslo 101 s plochou 24,86 m²

b)      miestnosť číslo 102 s plochou 9,22 m²

c)       miestnosť číslo 103 s plochou 1,60 m²

d)      miestnosť číslo 104 s plochou 1,13 m²

e)      miestnosť číslo 147 s plochou 1,55 m²

Minimálna cena nájmu je 2,60 €/ m²/mesiac.

V cene prenájmu nie je zahrnutá spotreba elektriny, vykurovanie, vodné, stočné, odvoz odpadu.

Cenová ponuka, t.j. cena, ktorú je uchádzač o prenájom ochotný platiť ako nájomné za prenájom nebytových priestorov, musí byť navrhnutá a vyjadrená ako finančná čiastka v EUR/mesiac.

Uchádzači o prenájom vyššie uvedených nebytových priestorov doručia svoje písomné ponuky - žiadosti spolu s priloženou kópiou živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného registra, doklad o odbornej spôsobilosti v prípade, že chcú priestory využívať pre obchodné priestory. V žiadosti musia uviesť svoj návrh ceny nájmu, účel nájmu, dobu nájmu. Cenová ponuka musí ďalej obsahovať prihlášku, prílohu č.1 a prílohu č.2 tohto zámeru.

Do procesu hodnotenia bude zahrnutá len tá ponuka, ktorá bola predložená v stanovenej lehote, a ktorej obsah zodpovedá uverejnenému rozsahu tohto zámeru.
Vyhodnotenie cenových ponúk – stanovenie poradia doručených ponúk sa bude vyhodnocovať podľa jediného hodnotiaceho kritéria, ktorým je výška ponúknutej ceny za nájom. V prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre určenie poradia doručených ponúk bude dátum a čas doručenia ponuky na adresu určenú ako adresu pre doručovanie ponúk. Úspešným bude ten uchádzač, ktorého ponuka sa po vyhodnotení, umiestni na prvom mieste. S týmto uchádzačom bude uzatvorená aj zmluva o prenájme nebytových priestorov, ktoré sú predmetom tohto zámeru. V prípade, že sa uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila na prvom mieste rozhodne neuzatvoriť zmluvu o prenájme nebytových priestorov, ktoré sú predmetom tohto zámeru, bude prenájom ponúknutý uchádzačovi, ktorého ponuka sa umiestnila na druhom mieste.

Uchádzači, ktorí predložia ponuku v súlade s týmto zámerom, nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom prenájme majetku obce.

Prenájom nebytových priestorov úspešnému uchádzačovi podlieha schváleniu Obecným zastupiteľstvom obce Podolie.

Obec Podolie si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho prenájmu, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy prenájom zrušiť.

S úspešným uchádzačom bude podpísaná nájomná zmluva na dobu určitú (maximálne 3 roky).

Prehliadku ponúkaných priestorov zabezpečia zamestnanci obecného úradu v Podolí po dohode so záujemcom. Nebytové priestory budú prenajaté tomu záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu nájmu za mesiac. Výsledky konania priameho prenájmu budú zverejnené, na internetovej stránke obce a úradnej tabuli obce do 14 dní od ukončenia výberu. Doplňujúce informácie poskytne obecný úrad v Podolie, kontaktná osoba: starosta obce Rastislav Bobocký, tel. č. +421 907 727 583, email: podolie@podolie.sk.

Uchádzač predloží ponuku na adresu: Obec Podolie, Podolie 566, 916 22 Podolie v uzatvorenej obálke zabezpečenej proti náhodnému otvoreniu s uvedením spiatočnej adresy uchádzača a zreteľne označenej heslom:

„Prenájom nebytových priestorov „predajňa“- ponuka - NEOTVÁRAŤ“

Lehota na doručovanie cenových ponúk: do 31.1.2023 do 12.00 h (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky na adresu doručovania ponúk, nie dátum poštovej pečiatky)

Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 10.2.2022 o 16.00 h v kancelárii starostu obce, Obecný úrad Podolie, Podolie 566, 916 22 Podolie.

Výsledky konania priameho prenájmu budú zverejnené na webovom sídle obce.

K stiahnutiu

Publikované: 4.1.2023 | Aktualizácia: 4.1.2023 | Zobrazené: 284
toplist