Hlavný kontrolór obce

Ing. Katarína Likavčanová

Kontakt
e-mail: podolie@podolie.sk

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, jeho pracovný pomer vzniká voľbou. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

Hlavný kontrolór:

- vykonáva kontrolu úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce,
- predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
- vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
- predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
- predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
- spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
- vybavuje sťažnosti v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 152/1998 Z. z.
- je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
- plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, jeho hlas je poradný, tiež sa môže zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

Publikované: 14.12.2018 | Aktualizácia: 2.1.2023
toplist