Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Podolie

Zo života poľovníckeho združenia v obci Podolie

Poľovníctvo v obci.

 Poľovnícke združenie v obci PODOLIE má dlhoročnú tradíciu a jeho členovia vyvíjajú aktivity v súlade so zákonom o poľovníctve, v ktorom je poľovníctvo definované ako činnosť spojená okrem lovu najmä so starostlivosťou a vytváraním vhodných podmienok pre voľne žijúcu zver.

Členovia Poľovníckeho združenia (PZ) v súčasnosti vykonávajú výkon práva poľovníctva v uznanom PR, ktorého užívateľom je Poľnohospodárske družstvo so sídlom v obci. Poľovnícke združenie má aktuálne 23 členov a jeho činnosť riadi výbor PZ na čele s predsedom.

 Foto 1 : Členovia PZ a ich hostia po úspešnej poľovačke na diviačiu zver (2008).

Revír, ktorý v úzkej spolupráci s užívateľom PZ obhospodaruje sa rozprestiera na úpätí pohoria Malé Karpaty (CHKO), juhozápadne od Nového Mesta nad Váhom v katastrálnom území obcí Častkovce, Podolie a Očkov. Výmera poľovného revíru je 2284ha, z toho je 300ha lesa, 1500ha poľnohospodárskej a zvyšok ostatnej plochy.

Akostne je revír pre raticovú zver zaradený do poľovnej oblasti S-IV Stará Turá s takýmito normovanými stavmi zveri :

 • Srnčia zver               50ks pole + 15ks les
 • Diviačia zver               5ks

Pre malú zver je revír zaradený do poľovnej oblasti M-VI Piešťany, pričom normované stavy zveri sú :

 • Zajac                        440ks
 • Bažant                      280ks
 • Jarabica                   280ks

V revíri sa okrem uvedených druhov zveri vyskytuje ešte jelenia zver, z dravej zveri je to najmä líška hrdzavá, kuna lesná a jazvec.

V súvislosti s aktivitami PZ v Podolí je nezanedbateľnou najmä kynológia, ktorej sa venujú viacerí členovia, pričom s touto činnosťou je spojené hlavne meno bývalého dlhoročného predsedu, v súčasnosti člena Dozornej rady PZ, známeho chovateľa stavačov Jána LÍŠKU, majiteľa chovnej stanice  „Očkovská dolina“. Tento nestor slovenskej kynológie vychoval veľké množstvo výborných a poľovne upotrebiteľných stavačov a je viacnásobným víťazom najprestížnejších podujatí ako „Memoriál Kolomana Slimáka“ alebo „Memoriál Karola Podhájskeho“. Aj v súčasnej dobe je vyhľadávaným cvičiteľom stavačov. V rámci kynologických podujatí pripravujú členovia PZ v spolupráci so SPZ každoročne skúšky alebo súťaže, pričom neraz aj na  medzinárodnej úrovni, čím takto prispievajú k dianiu a spoločenským aktivitám v obci Podolie, čím sa nemalou mierou podieľajú aj na jej prezentácii v rámci regiónu.

Foto 2 : Záber z priebehu vrcholových skúšok stavačov v Podolí v roku 2003.

 Poľovnícku činnosť PZ delí na :

 • Starostlivosť o zver

PZ vlastní  viacero poľovníckych zariadení, medzi ktoré sa zaraďujú najmä krmelce pre raticovú zver a zásypy pre drobnú zver. Členovia sa pravidelne starajú o prikrmovanie zveri v čase núdze a tiež o zlepšovanie úživnosti revíru a životného prostredia celkove. Pri tejto činnosti odpracujú nespočetné množstvá brigádnických hodín spojených so starostlivosťou o zver, majetok PZ a životné prostredie. V roku 2009 PZ vykonalo zazverenie revíru s cieľom občerstvenia krvi bažantami dovezenými z ČR v počte 52ks.

 Foto 3 : Členovia PZ pri vypúšťaní dovezených bažantov  v roku 2009.

 Lov

Príkladná starostlivosť o revír a zver v ňom žijúcu sa členom PZ odmenila množstvom zaujímavých trofejí najmä srnčej zveri, ktorá má v revíri veľmi kvalitný genofond. Jeho dôkazom sú medailové trofeje, ktoré vlastnia :

 • Rudolf MADRO        159,33 bodov CIC, zlatá medaila
 • Ján LÍŠKA                 137,90 bodov CIC, zlatá medaila
 • Ing. Ján GÚČIK        121,45 bodu CIC, strieborná medaila
 • Ján LÍŠKA                 105,50 bodu CIC, bronzová medaila

 pričom každoročne sa z nášho revíru objaví na chovateľskej prehliadke regiónu srnčia trofej s bodovou hodnotu okolo 100 bodov CIC.

Naviac je „zlatá“ srnčia trofej Rudolfa MADRA s hodnotou 159,33 bodov CIC ulovená ešte v roku 1971 stále najsilnejšou trofejou tejto zveri v rámci regiónu Trenčín a Nové Mesto nad Váhom.

 V posledných rokoch je v súvislosti s agrárnymi zmenami našej krajiny všeobecne zaznamenaný nárast početnosti diviačej zveri, ktorá sa veľmi dobre dokáže prispôsobiť životným podmienkam a jej úlovky majú z roka na rok stúpajúcu tendenciu. Tento nárast početnosti i odstrelu sa tiež prejavuje aj v trofejovej kvalite tejto veľmi atraktívnej zveri. Peknou trofejou sa v našom PZ môžu pochváliť :

 • Daniel ČECHVALA     116,95 bodov CIC, strieborná medaila
 • Ivan PISCA                   116,70 bodov CIC, strieborná medaila
 • Ján Líška                     112,50 bodu CIC, bronzová medaila
 • Juraj ČECHVALA        111,30 bodov CIC, bronzová medaila

 Pre zachovanie čo najväčšieho počtu malej zveri, ktorá je naopak veľkoplošným obhospodarovaním v našej krajine najviac postihnutá, je okrem pravidelného prikrmovania, zlepšovania životných podmienok a zazverovania potrebné tiež trvalé tlmenie populácie dravej zveri, najmä líšok. Medzi najaktívnejších „lovcov v tejto kategórii“ je žiadúce spomenúť našich členov Daniela Čechvalu, Jána Čechvalu, Juraja Čechvalu, Ivana Augustína a Mariána Bublavého.

 Členovia PZ v Podolí sú oprávnene na svoju prácu hrdí a zároveň aj presvedčení, že tento koníček má svoj zmysel a je nesporným prínosom pre krajinu, obec a okolie. Snahou PZ je do budúcnosti ešte zaktivizovať svoje konanie v prospech voľne žijúcej zveri a zlepšovaniu prostredia v ktorom žije nielen zver, ale tiež aj my všetci.

 Foto 4 : Prikrmovanie zveri v zimnom období (2007).

                                                                                                                                                                                                   Autor:  Ing. Ján Gúčik

Publikované: 2.11.2009 | Aktualizácia: 10.1.2019
toplist