Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda
Ladislav Červeňanský

 

Členovia - poslanci
Ing. Tomáš Bobocký
Mgr. Bohumil Čechvala

 

Úlohy komisie

1. Prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku 7 Ústavného zákona od starostu
obce a poslancov obecného zastupiteľstva
2. V prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých
funkcionárov vysvetlenie
3. Podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa
osobitného predpisu na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných
oznámení
4. Sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom
ustanoveným zákonom o slobodnom prístupe k informáciám
5. Predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu
6. Skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu
7. Udeľuje výnimky podľa článku 8, ods. 4 Ústavného zákona starostovi obce do
jedného roka od ukončenia funkcie zo záväzkov uvedených v článku 8, ods. 1
Ústavného zákona
8. Kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení Ústavného zákona a predkladanie
návrhov

Publikované: 13.12.2018 | Aktualizácia: 2.1.2023
toplist