Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku

Predseda
Ľuboš Krajčík


Členovia - poslanci
Ing. Michal Masár
Ivan Palkech


Členovia z radov občanov
Ing. Mário Palcút
Mgr. Miroslava Gúčiková

Ing. arch. Monika Žažová

 

Úlohy komisie
- prerokováva a vyjadruje sa k návrhu, zmene a čerpaniu rozpočtu obce v danej oblasti
- prerokováva návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim svoje stanovisko
- prerokováva návrhy všeobecne záväzných nariadení, resp. iné materiály na úseku pôsobnosti komisie a zaujíma k nim svoje stanovisko
- prerokováva koncepčné materiály predkladané do obecného zastupiteľstva týkajúce sa rozvoja obce z pohľadu životného prostredia a zaujíma k nim svoje stanovisko
- prerokováva sťažnosti občanov stavebného charakteru a susedských sporov súvisiacich so stavebnou činnosťou
- v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva
- dáva návrhy na ochranu životného prostredia
- dáva návrhy na zlepšenie nakladania s odpadmi
- prerokováva sťažnosti občanov a susedských sporov
- kontroluje verejný poriadok v obci

Publikované: 13.12.2018 | Aktualizácia: 2.1.2023
toplist