Komisia legislatívna, finančná a majetková

Predseda
Ing. Tomáš Bobocký


Členovia - poslanci
JUDr. Peter Burza
Ladislav Červeňanský


Členovia z radov občanov
RNDr. Daniela Maráková
Katarína Červeňanská

 

Úlohy komisie
- dávať návrhy na prijatie všeobecné záväzných nariadení
- vyjadrovať sa k návrhom všeobecných záväzných nariadení obce a k ich doplnkom
- dávať stanoviská k schvaľovaniu rozpočtu obce
- sledovať plnenie rozpočtu a doporučovať potrebné rozpočtové opatrenia
- predkladať stanovisko k schvaľovaniu záverečného účtu obce za jednotlivé roky
- dávať stanovisko k rozhodovaniu o organizačných, ekonomických a iných opatreniach s dopadom na rozpočet obce
- dať stanovisko k rozhodovaniu o majetku obce, pritom dbať na jeho plné účelové využitie
- predkladať podnety v individuálnych prípadoch o výške daní a poplatkov, alebo ich úľave, prípadne i od ich oslobodenia
- dávať stanoviská k rozhodovaniu o zavedení verejných dávok, o vyhlásení dobrovoľnej zbierky, o prijatí alebo poskytnutí úverov a pôžičiek
- vyjadriť sa k návrhom o združení prostriedkov s inými obcami, právnickými alebo fyzickými osobami
- kontrolovať vedenie účtovníctva a finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, príspevkovým organizáciám obce a iným právnym subjektom obce
- vyjadrovať sa k návrhom všeobecných záväzných nariadení obce a k ich doplnkom
- sledovať stav rozvoja služieb a ich účelné rozloženie na území obce
- vyjadrovať sa k všetkým prevodom a presunom majetku obce a k jeho odpredaju
- vyjadrovať sa k žiadostiam na umiestnenie prevádzok súkromných podnikateľov a spoločností

Publikované: 13.12.2018 | Aktualizácia: 2.1.2023
toplist