Pamiatky v obci

Rímskokatolícky kostol sv. Juraja

Rímskokatolícky kostol Sv. Juraja

Rímskokatolícky kostol Sv. Juraja

Rímskokatolícky kostol s patrocŕniom sv. Juraja stojí na severnom okraji obce Podolie na terénnej vyvýšenine nad Podolským potokom. Spomína sa už začiatkom 14. stor. a je možné, že stojí na mieste staršej stavby. Sviatok sv. Juraja pripadá na 24. apríla. V súpise desiatkov pápežských kolektorov z rokov 1332-1337 sa v Podolí uvádza farár Mikuláš (Nicolaus), ktorý zaplatil pápežským decimátorom 6 grošov pápežského desiatku. Jednému odvedenému grošu by mohlo zodpovedať 20-22 obyvateľov. Išlo teda o faru zo 120-132 obyvateľmi.

Areál kostola, v ktorom sa pôvodne nachádzal aj cintorín, je opevnený kamenným múrom s opornými piliermi a niekoľkými kľúčovými strieľňa-mi. Do areálu dnes vedú dva vstupy, otvorené v múre opevnenia. Vstup od fary umožňuje schodište. Vstup zo západnej strany je na úrovni okolitého terénu. Z vnútornej strany je v múre zamurovaných niekoľko náhrobných kameňov z 18.-19. stor. Renesančné opevnenie bolo vybudované v 17. stor. pravdepodobne po roku 1663, ked osmanská armáda obkľúčila a obsadila pevnosť Nové Zámky. Podobné opevnené kostoly, ktoré v čase nebezpečenstva slúžili ako útočište pre obyvateľov, poznáme napríklad aj z Čachtíc, Chtelnice, Lančára a Pobedina. Opevnenie bolo obnovené v 18. stor. a opravované aj v pomerne nedávnej dobe. Mimo opevneného areálu je dnes umiestnený cintorín s domom smútku. Údajne v tomto priestore mala v minulosti stáť cirkevná škola a špitál - chudobinec.

Pôvodný gotický kostol bol v rokoch 1748-1758 prestavaný a rozšírený. Rok ukončenia stavby (1758) je vytesaný na združenom klenáku kamenného ostenia pôvodného bočného vstupu do podvežia. Pristavená veža bola postavená v rokoch 1751-1758. Nový vstup do podvežia a priamo aj do kostolnej lode, bol otvorený v roku 2000 na deň Nanebovzatia Panny Márie, ktorej sviatok sa svätí 15. augusta. Impozantné dvojkrídlové dvere s bronzovým reliéfom sv. Juraja, patróna kostola, s drakom, ktorého podľa legendy premohol, zhotovil Andrej Michalík. Nad dverami je umiestnené „logo" Jubilejného roku 2000 s nápisom v kruhopise: JUBILEUM R. P. 2000 a CHRISTUS HERI HODINE SEMPRE - Kristus včera, dnes, naveky (Žid 13,8).

Z podvežia sa pôvodne točitým schodišťom vystupovalo k zvonom. Dnes je schodište odstránené a do veže sa vstupuje z murovaného chóru. Veža má polkruhové okná. Za zvukovými oknami sú umiestnené tri zvony na elektrický pohon a nad nimi hodiny. Na členenej helmici pokrytej škridlou je železný kríž. Na malom zvone s reliéfom sv. Juraja zabíjajúceho draka a zdobenom ornamentálnou výzdobou je nápis: IN HONOREM S. GEORGII PATRÓNI ECCL. LESZÉTE SELTENHOFER FRIGYES FIAI CS. ES. M. K. UDYÁRI HARANG ÔNTÔK SOPRONBAN 1904 Na strednom zvone, členenom na niekoľkých miestach obvodovou lištou, je v hornej časti letopočet 1403 napísaný gotickou minuskulou. Na veľkom zvone, zdobenom ornamentálnou výzdobou, je nápis: CAMPANAM HANC HONORU SS CORDIJESU DICATAM A. 1923 FIERI FECIT ET ECCLAE PAROCHIALI PODOLIENSIDONO DEDIŤ CONSOCIATIO CUINOMEN „POTRAVNÉ DRUŽSTVO V PODOLÍ" COMMODUM VITAE INCOIAHUM INDE AB A. 1899 PROSPERE JUVANS. Dva zvony s nápisom „O REX GLORIAE VENI CUM PACE 1493", vo veži kostola, koncom 19. stor., uvádza kňaz a historik Pavol Jedlička. Súpis pamiatok uvádza vo veži tri zvony nesprávne datované rokmi 1803, 1889 a 1905.

Zvony vo veži kostola

Zvony vo veži kostola

Nesprávne čítanie datovania na najstaršom zvone z roku 1403 ho obralo o štyri storočia existencie.
Jednoloďová stavba kostola so vstavanými piliermi, ktorých hlavice tvorí výrazná rímsa, je zaklenutá pruskými klenbami s dvojitými medziklenbovými pásmi. Presbytérium má polygonálny uzáver a lunetovú klenbu. Exteriér kostola a veže je čiastočne členený lizénovým rámom. Strecha je pokrytá škridlou. Lod'kostola je rozšírená kaplnkami po oboch stranách kostola. Severnú kaplnku veriaci nazývajú častkovská a južnú podolská kaplnka. Na ľavej severnej strane, je ku kostolu pristavená sakristia. Na západnej strane lode je vstavaný organový chór s konvexne-konkávnym parapetom. Pod podlahou kostola by sa mali nachádzať krypty, z ktorých jedna by mala patriť zemepanskej rodine Očkajovcov.

Do polkruhových okien sú vsadené farebné vitráže s nápismi - menami darcov a datovaním. V častkovskej kaplnke sú to farebné vitráže: Mních v kutni prepásanej povrazom (DAR TERCIÁROV L. P. 1950), sv. Notburga (R. P. 1950) a sv. Juraj (DAR ČASTKOVSKEJ OBCE L. P. 1950). V presbytériu sú to farebné vitráže: sv. Jozef s Ježiškom (VENOVALA RODINA JOZEFA KRIŽÁKA V KORYTNOM)Kristus (DAROVALI FARNÍCI SPO-LOČNE V ROKU 1949), sv. Juraj, Panna Mária a sv. Kríž. V lodi kostola sú to farebné vitráže: Panna Mária Immaculata a sv. Peter prijímajúci od Krista kľúče od Kráľovstva Nebeského.

Na strope kostola je bohatá, ale novšia maliarska výzdoba, pravdepodobne od akademického maliara Edmunda Massányiho (1907-1966) z Nitry. Ornamentálnou výzdobou alebo mramorovaním, sú pokryté aj steny. Na strope v presbytériu sú v okrúhlych medailónoch zobrazení evanjelisti sv. Matúš, sv. Marek, sv. Lukáš a sv. Ján okolo ústrednej maľby Posledná večera. Na stenách sú v medailónoch zobrazení sv. Augustín, cirkevný otec, sv. Pavol, apoštol, sv. Anna, matka Panny Márie, Panna Mária s Ježiškom a sv. Peter, apoštol. Tematický cyklus príbehov Starého a Nového zákona, vyobrazený na strope, sa odvíja v dvoch pásoch od chóru, smerom do presbytéria. Maľby zobrazujú príbeh Kaina a Ábela, Mojžiša, sv. Rodinu, Vzkriesenie Lazára, Návrat márnotratného syna a Poslednú večeru. Nad vstupom do častkovskej kaplnky cyklus dopĺňa Zvestovanie. V priestore nad kamennou krstiteľnicou, na pravej strane lode, je zobrazený Kristov krst. Na vrchnáku krstiteľnice je plastika Kristovho krstu sv. Jánom Krstiteľom v rieke Jordán. Nad vstupom do podolskej kaplnky je zobrazený sv. Cyril a sv. Metod ako biskupi. Výzdobu kostola dopĺňa aj malý gobelín Poslaená večera, zavesený na stene vedľa kazateľnice.

 Na bočných stenách lode je umiestnená závesná reliéfna Krížová cesta, ktorá má 14 krížových zastavení: 1. Ježiš na smrť odsúdený. 2. Ježiš berie na seba kríž. 3. Ježiš prvý raz padá pod krížom. 4. Ježiš sa stretne s matkou. 5. Šimon pomáha Ježišovi niesťkríž. 6. Ježiš a Veronika. 7. Ježiš druhý raz padá pod krížom. 8. Ježiš potešuje plačúce ženy. 9. Ježiš tretí raz padá pod krížom. 10. Ježiša olúpia o šaty. 11. Ježiša ukrižujú. 12. Ježiš zomiera. 13. Ježiša snímajú z kríža. 14. Ježiša pochovávajú.

Hlavný oltár: klasicistický z 1. pol. 19. stor. sa zachoval na pôvodnom mieste. Skladá sa z menzy na prednej strane s plastickým krížom, stĺpikovitého tabernákula, s pozlátenou plastickou výzdobou a kríža medzi dvoma plastikami adorujúcich anjelov. Pôvodný retábel oltára je umiestnený po jeho ľavej strane na nízkom podstavci. Miesto po polkruhovom obraze je vyplnené drevorezbou - reliéfom sv. Juraja, sediaceho na koni a kopijou zabíjajúceho draka. Na pravej strane dole je signovanie: S. Bača / 1977. Pred oltárom bol po II. vatikánskom koncile umiestnený jednoduchý oltár na vykonávanie liturgických úkonov so smerovaním do lode kostola.

Bočný oltár na ľavej strane

Bočný oltár na ľavej strane

Bočný oltár na ľavej strane lode je klasicistický z 1. pol. 19. stor. Skladá sa z menzy na prednej strane s maľovaným krížom a maľbou zdobeným tabernákulom medzi dvoma plastikami adorujúcich anjelov, položených na oltárnej menze. Oltár dopĺňa stĺpová architektúra s voľne umiestnenou plastikou Božského srdca Ježišovho. Po stranách sú umiestnené plastiky sv. Františka z Asissi, zakladateľa rádu františkánov a sv. Imricha (?).

Bočný oltár na pravej strane

Bočný oltár na pravej strane

Bočný oltár na pravej strane lode je klasicistický z 1. pol. 19. stor. Skladá sa z menzy na prednej strane s maľovaným krížom. Retábel dopĺňa stĺpová architektúra s voľne umiestnenou plastikou Panny Márie. Po stranách sú umiestnené plastiky sv. Kláry, zakladateľky rádu klarisiek a sv. Anny, matky Panny Márie. Drobné plastiky na bočných oltároch pravdepodobne pochádzajú zo starších oltárov, ktoré nechal v pôvodnom kostole postaviť kňaz Jozef Kačinga, ktorý v obci pôsobil v rokoch 1745-1750.
Drevená kazateľnica na ľavej strane lode pochádza z pol. 19. stor. Na rečništi a zábradlí je zdobená reliéfmi (ruža, kríž, mitra, berla a d.). Vrchol kazateľnice s baldachýnom je ukončený urnou, krížom a kotvou.
V bočnej (častkovskej) kaplnke je umiestnený jednoduchý oltár, zasvätený ženíchovi Panny Márie a zákonitému pestúnovi malého Ježiša sv. Jozefovi. Na oltárnej menze je umiestnený retábel s jednoduchou plastickou výzdobou, na ktorom je voľne umiestnená plastika sv. Jozefa, zobrazeného ako pestún. 

V ľavej ruke drží Ježiša - dieťa a v pravej ruke ľaliu. Na stene kaplnky je umiestnený kríž s plastikou Ukrižovaného. Na stene, pri vstupe do kaplnky, sú umiestnené plastiky sv. Terézie Ježiškovej z Lisieux, karmelitánky a sv. Judu Tadeáša, apoštola.
V bočnej (podolskej) kaplnke je umiestnený Svätý hrob, naznačený náznakom jaskynného hrobu, postaveného z neopracovaných kameňov. Je to spomienka na Boží hrob, náhrobnú centrálnu stavbu na mieste Kristovho hrobu v Jeruzaleme. Na hrobe je umiestnená plastika Piety a zahalený kríž. Na ľavej strane je zamurované staršie kamenné ostenie okna. Na pravej strane je v stene konkávne zaklenutá nika, predstavujúca Lurdskú jaskyňu, s plastikou Panny Márie Lurdskej, ktorej sviatok pripadá na 11. februára. Na stene, pri vstupe do kaplnky, je umiestnená plastika Don Bosca s dieťaťom, zakladateľa saleziánov a plastika sv. Antona Paduánskeho.
Pri chóre, na ľavej strane, je nesignovaný závesný obraz sv. Štefana, kráľa z 19. stor. Na pravej strane je obraz Panny Márie s Ježiškom v náručí. Obraz maľoval kňaz a maliar Alexander Buzna (1868-1945). Maľba je na ľavej strane dole signovaná: P. Al. Buzna / 1924.
Interiér kostola dopĺňajú drevené lavice a spovedelnica. K inventáru kostola patrí aj umelecky zdobená monštrancia z roku 1847. Kostolu ju daroval kňaz Ján Holček, ktorý pôsobil v obci v rokoch 1824-1862.

Rímskokatolícka fara

Pôvodná klasicistická budova fary

Pôvodná klasicistická budova fary

Veľká jednopodlažná, dvojkrídlová klasicistická budova, postavená vdovou po Jurajovi Erdôdym v roku 1825 na mieste staršej fary. Do miestností bol prístup z obvodovej chodby. Fasády budovy boli hladké, nad oknami boli polkruhové hladké emblémy.

Rímskokatolícka fara (nová budova)

Rímskokatolícka fara (nová budova)

Dnes sa z pôvodnej budovy zachovala len časť. Na mieste časti starej fary bola postavená nová moderná budova fary. Na pravej strane vstupu do budovy je pripevnená pamätná tabuľa z čierneho mramoru a s nápisom: ZÁKLADNÝ KAMEŇ FARY V PODOLÍ POSVÄTENÝ DŇA 11.11. 1990 ARCIBISKUPOM MSG. JÁNOM SOKOLOM METROPOLITOM, V ČASE ÚČINKOVANIA SPRÁVCU FARY ŠTEFANOM OPÁLKOM 

Kaplnka Panny Márie Immaculaty

Kaplnka Panny Márie Immaculaty

Kaplnka Panny Márie Immaculaty

Na pravej strane štátnej cesty (Hlavná ulica) Krakovany - Čachtice, pred domom č. p. 654 a 655, stojí malá murovaná kaplnka, zasvätená Panne Márie. Má obdĺžnikový pôdorys s rovným uzáverom. Interiér kaplnky má valenú klenbu a murovanú oltárnu menzu, na ktorej je umiestnená drevená polychrómovaná plastika Panny Márie - Immaculaty Po stranách sú umiestnené dve plastiky anjelikov a svietniky. Nad oltárnou menzou je zavesený novší obraz Božského srdca Ježišovho a obraz Panny Márie. Sedlová strecha je krytá škridlou. Na murovanom štíte je umiestnený železný kríž. Fasáda kaplnky je na rohoch členená pilastrami s rímsovými hlavicami. Na priečelí je zvýraznený štukový pseudoportál so vstupom zakončeným poloblúkom, do ktorého sú vsadené dvere, zhotovené z kombinácie dreva, kovu a skla. Na dverách je pripevnená malá pokladnička na milodary. Nepoškvrnené počatie Panny Márie (lat. immaculata conceptio Mariae) sa svätí 8. decembra.

Kaplnka Panny Márie Sedembolestnej

Kaplnka Panny Márie Sedembolestnej

Kaplnka Panny Márie Sedembolestnej

Na odbočke zo štátnej cesty (Hlavná ulica) Krakovany - Čachtice, na Farskú ulicu, stojí malá murovaná kaplnka s trojhrannou dispozíciou, zasvätená Sedembolestnej Panne Márii. Interiér kaplnky má klenutý strop. Na oltárnej menze je umiestnená drevená polychrómovaná plastika Piety. Po stranách Piety sa vznáša dvojica anjelov, korunujúcich Pannu Máriu. Dole sú umiestnene menšie plastiky sv. Štefana (?) a sv. Alžbety. Ihlanovitá strecha, zdvihnutá nad členenou rímsou, je krytá škridlou a ukončená železným krížom. Fasáda kaplnky je na rohoch polokruhovo vybratá a členená pilastrami. Do vstupu, zakončeného poloblúkom, sú vsadené drevené dvere s okienkami. Sviatok Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska sa svätí 15. septembra.

Kaplnka sv. Ján Nepomuckého

Kaplnka Sv. Jána Nepomuckého

Kaplnka Sv. Jána Nepomuckého

Na odbočke Farskej ulice do Korytňanskej ulice stojí malá murovaná kaplnka, zasvätená sv. Jánovi Nepomuckému. Má obdĺžnikový pôdorys s rovným uzáverom. Interiér kaplnky má valenú klenbu a murovanú oltárnu menzu, na ktorej je umiestnená drevená polychrómovaná plastika sv. Jána Nepomuckého. Socha svätca je zobrazená v kanonickom rúchu bez biretu, s krížom v ľavej ruke. Pri nohách mu kľačí anjelik, ktorý drží knihu, po stranách sú umiestnené svietniky. Sochy sv. Jána Nepomuckého boli najčastejšie umiestňované na mostoch a pri vode. Sedlová strecha kaplnky je pokrytá plechom. Na murovanom štíte je umiestnený železný kríž s prerezávaným nápisom MÁRIA. Do vstupu, zakončeného poloblúkom, sú vsadené drevené dvere s preskleným vrchom a okienkami v tvare kríža.
Sv. Ján Nepomucký je patrónom mlynárov, pltníkov, lodníkov a spovedníkov. Jeho uctievanie sa rozvinulo po kanonizácii v roku 1729. Jeho sviatok sa svätí 16. mája.

Pohrebná kaplnka na cintoríne

Kaplnka

Kaplnka "Pohrebná" (na cintoríne)

V areáli cintorína stojí malá pohrebná kaplnka, postavená z veľkých kamenných blokov. Má obdĺžnikový pôdorys s rovným uzáverom. Na priečelí poloblúkovitej kamennej strechy je umiestnený čiastočne opracovaný blok kameňa, napodobňujúci vstup do jaskyne. Na bloku je umiestnená veľká kamenná urna s drapériou. Vstup uzatvára zdobená dvojkrídlová mreža. Interiér a exteriér je hladký. Vo vnútri kaplnky, na zadnej stene v plytkom obdĺžnikovom výklenku, je vyrytý nápis.

Pomník sv. Floriána

Socha Sv. Floriána

Socha Sv. Floriána

V strede obce na ulici Ľ. Štúra stojí kamenný postament štvorcového pôdorysu, s volútovými motívmi, zakončený viacnásobne profilovanou rímsou. Na rímse stojí stĺp s toskánskou hlavicou, s plastikou sv. Floriána, zobrazeného ako rímskeho vojaka, vylievajúceho z vedierka vodu na horiaci dom. Na rímse, pred stĺpom, je umiestnená plastiky Panny Márie Immaculaty. Pod plastikou je pripevnený železný svietnik

Sv. Florián sa narodil v 3. stor. na území Panónie. Bol kresťanom a bol popravený za vieru počas Diokleciánovho prenasledovania kresťanov. V minulosti patril medzi obľúbených svätcov. Podľa legendy uhasil požiar domu modlitbou. Je patrónom hasičov a kominárov. Jeho sviatok sa svätí 4. mája.
Na postamente pomníka je vyrytý latinský nápis:
Virgo Maria iuce et Floriani Podola Sancti Curae corsec?a tecta domusgue 1793 RENOVATA 1846

Pomník sv. Urbana

Socha Sv. Urbana

Socha Sv. Urbana

V areáli rímskokatolíckej fary stojí rekonštruovaný pomník sv. Urbana z roku 1831. Pomník sa pôvodne nachádzal v polohe Čunová. Na kamennom postamente stojí stĺp obdĺžnikového pôdorysu, na prednej stene zdobený kanelúrou s tabuľkou, s vyrytým nápisom:
IN GLÓRIÁM DEI ET HONOREM S. VRBANIEPISCOPI POSVERVNT POONES PODOLIA KORITTNO ET CSASZTKOCZ ANNO MDCCCXXXI Na členenej a zdobenej rímse stojí plastika sv. Urbana s tiarou na hlave. V pravej ruke drží berlu a v ľavej knihu, na ktorej je položený strapec hrozna. Sv. Urban pápež žil v 2. stor. a zomrel mučeníckou smrťou. Jeho uctievanie je rozšírené predovšetkým v oblastiach produkcie vína. Aj v Podolí bol pomník postavený pri dnes už zaniknutých vinohradoch. Sv. Urban je patrónom vinohradov, vína, vinárov a debnárov. Jeho sviatok sa svätí 25. mája.

Pomník Najsvätejšej Trojice

Socha Najsvätejšej Trojice

Socha Najsvätejšej Trojice

Na križovatke štátnej cesty Krakovany - Čachtice a odbočky na Korytnianske kopanice stojí na kamennom postamente štvorcového pôdorysu zakončenom viacnásobne profilovanou rímsou stĺp s toskánskou hlavicou. Na širokej rímse stĺpa je umiestnená plastika Najsvätejšej Trojice - Boh Otec, Syn a Duch svätý v podobe holubice.

V minulosti boli stĺpy s Najsvätejšou Trojicou často stavené z vdačnos-ti za odvrátenie moru. Okolo pomníka je novodobá železná ohrada. Na postamente pomníka je vyrytý latinsky nápis:
EX VOTO uravit fieri in honorem S.S. Trinitatis Josephus Maszar Am consorte sua Anno patechat 1791

Božia muka

Božia muka (pred domom č. 680)

Božia muka (pred domom č. 680)

Na pravej strane štátnej cesty (Hlavná ulica) Krakovany - Čachtice pred domom č. p. 680 stojí kamenná stípovitá muka obdĺžnikového pôdo rysu zdobená bosážou s ko vovým svietnikom na prednej strane. Na stĺpe ukončenom viacnásobne profilovanou rímsou je umiestnená schránka - nika s plecho vou ozdobou - ružou na poloblúkovitej strieške. V nike je umiestnená drevená polychrómovaná plastika Panny Márie s Ježiškom na rukách. Okolo pomníka je železná kovaná ohrada. Klasicizmus (1. pol. 19. stor.).

Kríž Misijný

Kríž

Kríž "Misijný"

Po pravej strane polygonálneho uzáveru presbytéria kostola sv. Juraja stojí drevený kríž s plechovou poloblúkovitou prerezávanou a zdobenou strieškou. Na kríži je umiestnená drevená plastika ukrižovaného Krista a nápis INRI. Pod Ukrižovaným sú pripevnené kovové tabuľky s nápisom: SV. MISIE /1931 /1941 / 20.-28.1. 2001. Okolo kríža je železná kovaná ornamentálna ohrada. Pred krížom je umiestnené veľké drevené kľačadlo.

Kríž na cintoríne

Kríž na cintoríne

Kríž na cintoríne "hlavný"

V areáli cintorína stojí na kamennej pätke obdĺžnikového pôdorysu zužujúci sa podstavec zdobený vyrytým orámovaním v rohoch s datova ním 1/7/4/6. Podstavec je ukončený viacnásobne profilovanou rímsou a krížom s výrazne modelovanou plastikou Ukrižovaného Krista a nápisom INRI.

Čechov kríž

Kríž

Kríž "Čechov"

V intraviláne obce na rohu Hlbokej a Očkovskej ulice, pri dome č. p. 281, stojí kamenný postament obdĺžnikového pôdorysu, na ktorom je na pätkách umiestnený kríž s kovovou plastikou ukrižovaného Krista a nápisom INRI. Na pätke, pod krížom, je umiestnený medailón s reliéfom Panny Márie. Okolo kríža je železná kovaná ohrada. Na postamente kríža je vyrytý nápis: Nákladem rolnika JURO ČECHA 1904

Kríž v polohe Čunová

Kríž v polohe Čunová

Kríž v polohe Čunová

Na mieste staršieho pomníka sv. Urbana v extraviláne obce, stojí novodobý kríž. Na podstavci obdĺžnikového pôdorysu v tvare kríža, zhotoveného z betónových tvárnic, je vpredu výklenok, v ktorom je pod sklom umiestnená soška sv. Urbana. Do hornej časti podstavca je zapustený železný kríž. Okolo kríža je pôvodná železná kovaná ohrada.

Zvonica v Korytnom

Zvonica v Korytnom

Zvonica v Korytnom

Na Korytňanskej ulici stojí murovaná zvonica štvorcového pôdorysu s ihlanovou strechou, pokrytou plechom a ukončenou guľou so železným krížom. V dolnej časti sú vstupné dvere, v hornej časti tri otvorené okná, zakončené polkruhovým oblúkom. V nike obloženej drevom a hore rá-movanej plechom, umiestnenej medzi pásovou rímsou nad vstupom, je sadrová polychrómovaná plastika Panny Márie. Pod nike je pripevnený železný svietnik. V hornej časti zvonice je drevená konštrukcia a jeden zvon. Stavba pochádza z 1. pol. 19. stor.

Zvonica na Korytňanských kopaniciach

Zvonica na Korytnianskych kopaniciach

Zvonica na Korytnianskych kopaniciach

Na Korytnianskych kopaniciach, pri dome č. p. 957, stojí murovaná zvonica štvorcového pôdorysu s ihlanovou strechou, pokrytou plechom a ukončenou železným krížom. V dolnej časti sú vstupné dvere a v hornej časti štyri otvorené okná, zakončené polkruhovým oblúkom. V hornej časti zvonice je drevená konštrukcia a dva zvony na elektrické zvonenie. Stavba pochádza zo začiatku 20. storočia.

Pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne

Pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne

Pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne

Na Korytňanskej ulici, pred obchodným dom Jednota (pôvodne Potravné družstvo), stojí kamenný pomník padlým v 1. svetovej vojne. Na pätke, ukončenej polkruhom, je vpredu vyrytý nápis: NA ČESŤ PADLÝM VOJAKOM DALO POSTAVIŤ POTRAVNÉ DRUŽSTVO KORYTNÉ Na pätke je umiestnený podstavec s ústrednou plastikou stojaceho Krista, s rozpaženými rukami a anjelom (Božské srdce Ježišovo), držiacim v náručí telo mŕtveho vojaka. Na ľavej strane podstavca s plastikami je vsadená obdĺžniková čierna sklenená - opaxitová tabuľka s menami padlých

toplist